Disclaimer

De website www.hent-sound-light.nl en de sociale media kanalen van H&T Sound-Light zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is.

Aan de informatie op onze website en/of sociale media kanalen kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de onderstaande algemene voorwaarden van waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard. H&T Sound-Light is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN H&T SOUND-LIGHT v1 K.V.K. ROERMOND NR:. 72400102

Artikel .1       Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij H&T Sound-Light te Nunhem, optreedt als opdrachtnemer, verhuurder en/of leverancier  van zaken en/of Door totstandkoming van een vorm van overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met H&T Sound-Light, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 • Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 • Andere algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.

Artikel .2           Definities

 • Opdrachtnemer: H&T Sound-Light, gevestigd te Nunhem, aan het adres De Beemden 5 Nunhem, indien H&T Sound-Light werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die een rechtsgeldige overeenkomst is overeengekomen met opdrachtnemer, waarbij die persoon gebruik maakt van de diensten van de opdrachtnemer.
 • Verhuurder: H&T Sound-Light, gevestigd te Nunhem, aan het adres De Beemden 5 Nunhem, indien zij goederen en/of zaken (zoals geluidsapparatuur, lichtapparatuur en andere randapparatuur of middelen) verhuurt aan een huurder.
 • Huurder: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die een rechtsgeldige overeenkomst is overeengekomen met de verhuurder, waarbij die persoon goederen en/of zaken (zoals geluidsapparatuur, lichtapparatuur en andere randapparatuur of middelen) huurt van verhuurder.

Artikel .3           Wettelijke verplichtingen

 • Alle overeengekomen overeenkomst tussen H&T Sound-Light en een andere partij, verplicht beide partijen tot naleving van de wettelijke bepalingen, voor zover daar in deze huurovereenkomst niet  van wordt afgeweken.
 • De overeengekomen overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van huurder of opdrachtgever.
 • De overeengekomen overeenkomst eindigt niet van rechtswege door overlijden van H&T Sound-Light. In dat geval zal het verhuurde verder worden verhuurd door een door H&T Sound-Light aangestelde ondergeschikte of nabestaande en / of zullen de overeengekomen werkzaamheden  worden uitgevoerd door een door H&T Sound-Light aangestelde ondergeschikte of nabestaande.

Artikel .4           Prijzen

 • De prijzen in de overeengekomen overeenkomst zijn vermeld in euro’s, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • De eventueel op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

Artikel .5           Betalingen

 • Factuur: de opdrachtgever/huurder ontvangt van H&T Sound-Light een Eventuele  verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever/huurder en kunnen afhankelijk zijn van het formaat en gewicht.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op een door H&T Sound-Light aangegeven wijze in de valuta zoals vermeld op de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien opdrachtgever/huurder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever/huurder van rechtswege in Opdrachtgever/huurder is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever/huurder in verzuim is tot  het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever/huurder zijn de vorderingen van H&T Sound-Light op de opdrachtgever/huurder onmiddellijk opeisbaar.

Artikel .6           Persoonsgegevens

 • De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door H&T Sound-Light nageleefd. Wanneer de opdrachtgever/huurder zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de opdrachtgever/huurder hierover met H&T Sound-Light contact opnemen. H&T Sound-Light zal de opdrachtgever/huurder de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
 • H&T Sound-Light zal de door de opdrachtgever/huurder verstrekte gegevens opnemen in een Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen overeenkomst.

Artikel .7           Offertes en aanbiedingen

 • De gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Partijen zijn slechts aan de offertes van H&T Sound-Light gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever/huurder schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
 • De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Gemaakte offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel .8           Wijzigingen van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. H&T Sound-Light zal de opdrachtgever/huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal H&T Sound-Light de opdrachtgever/huurder hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal H&T Sound-Light daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • In afwijking van lid3. zal H&T Sound-Light geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan H&T Sound-Light kunnen worden toegerekend.

Artikel .9           Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever/huurder over op het moment waarop deze aan opdrachtgever/huurder juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever/huurder of van een door opdrachtgever/huurder aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel .10        Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop H&T Sound-Light geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor H&T Sound-Light niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf H&T Sound-Light worden daaronder begrepen.
 • H&T Sound-Light heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat H&T Sound-Light zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel H&T Sound-Light ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is H&T Sound-Light gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever/huurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel .11        Aansprakelijkheid

 • H&T Sound-Light is niet aansprakelijk voor:
  • de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze overeenkomst;
  • de gevolgen van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze overeenkomst niet kende of had behoren te kennen;
  • de gevolgen van de in dit artikel bedoelde aspecten, zowel voor zover H&T Sound-Light bij het aangaan van deze overeenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover H&T Sound-Light bij het aangaan van deze overeenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen.
  • de eventueel aan opdrachtgever opkomende schade als gevolg van een late uitvoering van de overeenkomst door H&T Sound-Light aan opdrachtgever, zoals in deze overeenkomst bedoeld, tenzij het verlaat uitvoeren van de overeenkomst mocht berusten op eigen inzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf;
  • de schade die ontstaat aan persoon of goed van opdrachtgever of van derden die tijdens het uitvoeren van de opdracht/dienstverlening aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf of om schade als gevolg van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze opdracht kende of had behoren te kennen;
  • de bedrijfsschade van opdrachtgever tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf of om bedrijfsschade als gevolg van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van de opdracht kende of had behoren te kennen;
  • de schade als gevolg van enig gebrek van de dienstverlening of als gevolg van de in dit artikel bedoelde aspecten, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf of om schade als gevolg van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel .12        Geheimhouding

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een der partijen of beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer/huurder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en H&T Sound-Light zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer/huurder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de H&T Sound-Light niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel .13        Demo producten en modellen

 • Is door H&T Sound-Light aan de toekomstige opdrachtgever/huurder een demo product en/of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel .14        Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen H&T Sound-Light en opdrachtnemer/huurder of een derde partij is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel .15        Geschillen

 • Uitsluitend de door H&T Sound-Light aangewezen rechter is bevoegd van geschillen, die (in)direct voortvloeien uit deze overeenkomst, kennis te nemen.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel .16      Wijzigingen en uitleg.

 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN HUUR/VERHUUR

Artikel .17      Aflevering, bezorging van gehuurde zaken/goederen

 • Op verzoek van huurder kan H&T Sound-Light het verhuurde bezorgen op een door de huurder aan te geven plaats binnen Indien huurder de verhuurde zaken in het buitenland wil ontvangen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de huurder.
 • H&T Sound-Light behoudt zich het recht voor kosten van aflevering/bezorging afzonderlijk aan de huurder in rekening te brengen.
 • Huurder verklaart het verhuurde te aanvaarden in goede staat van onderhoud en zonder (door een deskundige) waarneembare gebreken, behalve indien en voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn op een als bijlage aan deze huurovereenkomst gehechte en door partijen ondertekende beschrijving eventueel aangevuld met fotomateriaal.
 • Door of vanwege partijen dient voor het einde van de huurovereenkomst een eindinspectie van de staat van het verhuurde worden uitgevoerd. Van de bevindingen daarbij, en in het bijzonder ook van de eventueel daarbij aangetroffen gebreken in de staat van het verhuurde die voor rekening van huurder komen, dient dan door of vanwege partijen gezamenlijk een rapport van eindinspectie worden opgemaakt dat door partijen dient te worden getekend.
 • Werkt huurder na daartoe behoorlijk in de gelegenheid te zijn gesteld niet of niet tijdig mee aan de eindinspectie, dan heeft H&T Sound-Light het recht om de eindinspectie buiten de aanwezigheid van de huurder uit te voeren, respectievelijk het rapport van de eindinspectie zelf te ondertekenen, als zijnde bindend voor de huurder. H&T Sound-Light is in dat geval verplicht om aan de huurder per omgaande een kopie van het eenzijdig ondertekende rapport van eindinspectie te doen toekomen.
 • Huurder verbindt zich, behoudens een eventueel anders luidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen om het verhuurde in de bedoelde staat te zullen houden en bij het einde van deze overeenkomst weer aan H&T Sound-Light ter beschikking te zullen stellen in de oorspronkelijke staat, goed onderhouden, met uitzondering echter van geoorloofde veranderingen en toevoegingen, voor zover met betrekking daartoe schriftelijk tussen partijen overeengekomen mocht zijn dat deze bij het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan of verwijderd dienen te worden.
 • Huurder verbindt zich voorts om bij het einde van deze huurovereenkomst het verhuurde, schoongemaakt en met eventuele losse onderdelen, inclusief sleutels, weer aan H&T Sound-Light ter beschikking te zullen stellen en te zullen afleveren op een daartoe tijdig door of vanwege H&T Sound-Light aan huurder opgegeven locatie.

Artikel .18     Gebreken

 • In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 BW en met de daaruit voortvloeiende doorwerking naar het begrip “gebreken” respectievelijk artikel 7:206 BW worden onder deze huurovereenkomst niet als gebreken van het verhuurde aangemerkt:
 • een staat of eigenschap van het verhuurde of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de huurovereenkomst en voor partijen toe redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het verhuurde, maar niet is vermeld op de aan de huurovereenkomst aangehechte of nog te hechten bijlage en door partijen ondertekende beschrijving van de staat van aanvaarding van het verhuurde door huurder.

Artikel .19        Aansprakelijkheid bij huur/verhuur

 • H&T Sound-Light is niet aansprakelijk voor:
  • de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze huurovereenkomst;
  • de gevolgen van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen;
  • de gevolgen van de in dit artikel bedoelde aspecten, zowel voor zover H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen.
  • de eventueel aan huurder opkomende schade als gevolg van een latere terbeschikkingstelling van het verhuurde door H&T Sound-Light aan huurder, zoals in deze huurovereenkomst bedoeld, tenzij die terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder mocht berusten op eigen inzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf;
  • de schade die ontstaat aan persoon of goed van huurder of van derden die het verhuurde onder zich heeft/hebben dan wel bij het verhuurde aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf of om schade als gevolg van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst kende of had behoren te kennen;
  • de bedrijfsschade van huurder tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf of om bedrijfsschade als gevolg van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst kende of had behoren te kennen;
  • de schade als gevolg van enig gebrek van het gehuurde of als gevolg van de in dit artikel bedoelde aspecten, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van H&T Sound-Light zelf of om schade als gevolg van gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.
 • Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de huurovereenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meerdere gebreken of van in dit artikel bedoelde aspecten die zich voordoen in, met of met betrekking tot het verhuurde, tenzij het gaat om gebreken of in dit artikel bedoelde aspecten die als gevolg van eigen opzet of eigen grove schild van H&T Sound-Light zelf of om gebreken die H&T Sound-Light bij het aangaan van deze huurovereenkomst kende of had behoren te kennen.
 • Huurder is jegens H&T Sound-Light aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in verhouding tot H&T Sound-Light verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. Deze uitzondering laat onverlet de op huurder krachtens deze huurovereenkomst rustende verplichtingen tot onderhoud en herstel.
 • Gedurende de huurtijd komt alle risico van het verhuurde, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van huurder.
 • Met betrekking tot (de kosten van) onderhoud, herstel en vernieuwing q. vervanging geld met terzijdestelling van artikel 7:206 lid 1 en 2 BW voor zover dit door artikel 7:209 BW wordt toegelaten, alsmede voor zover nodig met terzijdestelling van artikel 7:217 BW dat voor rekening van huurder komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van alle onderhoud en alle herstellingen van c.q. aan het verhuurde ook voor zover het om groot onderhoud en grote herstellingen gaat en ook voor zover dat onderhoud en die herstellingen betrekking hebben op constructieve elementen van het verhuurde en het schoonhouden van het verhuurde en het vervangen van verloren of versleten onderdelen van roerende zaken die tot het verhuurde behoren door nieuwe onderdelen.
 • Voor rekening van huurder komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van vernieuwingen q. vervangingen van roerende zaken die tot het verhuurde behoren en door een oorzaak die niet voor risico van huurder komt teniet zijn gedaan of verloren zijn geraakt.
 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verplichting van een partij om die herstellingen en die vernieuwingen c.q. vervangingen behoorlijk en tijdig en voor eigen rekening uit te voeren, die noodzakelijk zijn geworden door handelen of nalaten of (ander) tekortschieten van die partij of van personeel van die partij of van personen die met goedvinden van die partij het verhuurde gebruiken.
 • In het in dit artikel bedoelde geval komen, voor zover nodig in afwijking van het in de huurovereenkomst bepaalde (de kosten van) herstellen en vernieuwing c.q. vervanging steeds geheel voor rekening van huurder, tenzij de genoemde uitzondering zich voordoet. De in dit artikel bedoelde verrichtingen worden, tenzij daarover tussen partijen anders overeengekomen is of wordt, naar vrije keuze van de partij voor wiens rekening die verrichtingen komen uitgevoerd door die partij zelf en/of door een of meer opdrachtnemers van die partij.
 • Bij door of vanwege van huurder uit te voeren verrichtingen zal door of vanwege H&T Sound-Light vooraf met huurder worden overlegd over een wijze en periode van uitvoering die zoveel mogelijk de belangen van huurder respecteert, maar ook met de daarbij betrokken redelijke belangen van H&T Sound-Light rekening houdt.
 • Indien huurder met tijdige of behoorlijke of volledige uitvoering van voor zijn rekening komend onderhoud of voor zijn rekening komende herstellingen of vernieuwingen c.q. vervangingen in verzuim is, heeft H&T Sound-Light het recht een en ander zelf voor rekening van huurder te (doen) uitvoeren.

 

Artikel .20        Tekortschieten van huurder

 • Indien huurder enige bepalingen van de huurovereenkomst niet nakomt of overtreedt, verbeurt hij na behoorlijke ingebrekestelling of aanmaning bij aangetekende brief of exploot, aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van euro 000,00 en een boete van euro 50,00 voor elke dag dat de niet-nakoming of overtreding voortduurt, onverminderd het recht van H&T Sound-Light om vergoeding van de volledige door hen geleden en te lijden schade te vorderen en/of tegelijkertijd zowel de boetes als vervangende en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 • In geval van verzuim van volledige voldoening door huurder aan een betalingsverplichting die voortvloeit uit de huurovereenkomst vóór of op de vervaldag, bij overtreding, niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming van één of meer der voor huurder uit de huurovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen en bij een geheel of grotendeels daadwerkelijk niet (meer) gebruiken van het gehuurde door huurder zelf in
  overeenstemming met de bestemming daarvan bij de huurovereenkomst, zal H&T Sound-Light onverminderd het in dit artikel bepaalde, gerechtigd zijn om de huurovereenkomst naar keuze van H&T Sound-Light door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of door een gerechtelijke uitspraak te laten ontbinden, in welk geval, alsmede wanneer verhuurder in plaats van de ontbinding de nakoming der huurovereenkomst wenst, huurder verplicht zal zijn tot schadevergoeding. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming.
 • In elk van de in dit artikel bedoelde gevallen zal H&T Sound-Light aan huurder tevens in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke kosten. Verder zal huurder in geval van een procedure tussen partijen in verband met de huurovereenkomst, indien hij daarbij geheel of in hoofdzaak in het ongelijk wordt gesteld, alle door H&T Sound-Light gemaakte proceskosten dienen te betalen, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffen.
 • H&T Sound-Light heeft het recht de huurovereenkomst in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van huurder, zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden. In geval van deze ontbinding zijn alle resterende huurtermijnen direct opeisbaar.

Artikel .21      Bijzondere bepalingen bij huur

 • Indien het verhuurde op de bepaalde dag van ingang van de huurovereenkomst niet aan huurder ter beschikking kan worden gesteld, omdat het verhuurde daarvoor niet tijdig gereed is gekomen of omdat de vorige huurder /gebruiker van het verhuurde dit laatste niet tijdig aan H&T Sound-Light heeft teruggegeven in voor huurder behoorlijk bruikbare en aanvaardbare staat of omdat H&T Sound-Light (enige) eventueel door hem op de been te brengen en voor verhuur aan huurder of voor het overeengekomen gebruik van het verhuurde benodigde vergunning (en) /vrijstelling (en) /ontheffing (en) niet tijdig heeft verkregen, is huurder tot de latere dag van terbeschikkingstelling van het verhuurde aan hem geen huurprijs met daarover te berekenen omzetbelasting aan H&T Sound-Light verschuldigd en schuiven ook de overige rechten en verplichtingen van partijen uit de huurovereenkomst mee op tot de latere dag van terbeschikkingstelling van het verhuurde aan huurder. Ook de in de huurovereenkomst overeengekomen huurtijd schuift dan op in deze zin dat de dag van ingang van de huurovereenkomst dan de latere dag van ter beschikkingstelling van het verhuurde aan huurder wordt en dat vanaf die latere dag van ingang dan de bedoelde huurtijd die in lengte ongewijzigd blijft, zal gaan lopen en dus even zoveel later zal De in de huurovereenkomst bepaalde herzieningsdatum en eerste herzieningsdatum van de huurprijs blijven daarbij dan echter ongewijzigd gehandhaafd. H&T Sound-Light rust geen aansprakelijkheid voor eventueel als gevolg hiervan aan huurder opkomende schade, tenzij de latere terbeschikkingstelling van het verhuurde aan huurder opkomende schade, tenzij de latere terbeschikkingstelling van het verhuurde aan huurder mocht berusten op eigen opzet of grove schuld van H&T Sound-Light. Aan huurder komt geen recht op vernietiging of ontbinding van de overeenkomst wegens de latere terbeschikkingstelling van het verhuurde aan hem toe, tenzij die latere terbeschikkingstelling mocht berusten op eigen opzet of grove schuld van H&T Sound-Light zelf en die latere terbeschikkingstelling bovendien van zodanige aard of omvang is dat in redelijkheid van huurder geen gestanddoening van de huurovereenkomst kan worden gevergd.
 • Huurder verbindt zich om onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of op de bij de huurovereenkomst in een hem verhuurde roerende zaken of enig deel daarvan voorts van zijn aangifte tot zijn faillissement, van zijn faillissement, van zijn aanvragen om surseance van betaling, van zijn verzoek of het door burgemeester en wethouders van zijn woon- of verblijfplaats gedane verzoek om de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem uit te spreken en van zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten. Ook verbindt huurder zich om in de hiervoor bedoelde gevallen de beslagleggende deurwaarder of de curator de bewindsvoerder onverwijld op de hoogte te stellen van en inzage te geven in de huurovereenkomst.
 • In geval van niet-nakoming of niet tijdige nakoming of niet volledige nakoming door huurder van enige verplichting in dit artikel gesteld dat geldt hiervoor eveneens het voorgaande artikel.
 • Voor rekening van H&T Sound-Light komen eventuele kosten van het opmaken of laten opmaken van de huurovereenkomst.

 

 

 

Opgesteld of bijgewerkt december 2021.